Villkor

Allmänna krav och villkor vid försäljning

VILLKOR – BonusBoxen 

 

Allmänt godkännande 

Dessa allmänna krav och villkor vid försäljning (”avtalet”) fastställer rättigheterna och skyldigheterna i förhållandet mellan kunden, som köper någon produkt från BonusBoxen. Såvida inget annat avtalats i skrift eller specificerats i BonusBoxen´s orderbekräftelse gäller avtalet för alla samtliga köp av BonusBoxen´s produkter och ersätter alla andra dokument som gäller produkterna. Genom att skicka en beställning till BonusBoxen går kunden med på att följa det villkor som gällde vid beställningens datum. 

 

Inköpsprocess 

Kunden kan beställa produkter från BonusBoxen genom att skicka in en beställning. En beställning blir bindande för kunden när BonusBoxen skickar en skriftlig orderbekräftelse, eller när produkterna levereras. 

Alla förändringar av BonusBoxen´s erbjudanden och kundens beställning efter att ordern har blivit bindande måste skriftligen överenskommas. 

 

Leverans 

Produkterna ska levereras inom en tidsperiod som avtalas mellan parterna, och, om inget sådant avtal har träffats, inom rimlig tid efter att BonusBoxen har utfärdat orderbekräftelsen. 

Leveranstiden börjar inte att löpa förrän alla nödvändiga dokument eller förskottsbetalningar har mottagits av BonusBoxen. Om parterna har avtalat att BonusBoxen ska leverera produkterna till en specifik plats, ska BonusBoxen bestämma emballage, transportmetod för leveransen. 

Alla leveransvillkor som omnämns i detta avtal är i enlighet med ”Incoterms 2010”. 

 

Kundens inspektion och reklamationsprocedur 

Kunden ska genast inspektera produkterna vid leverans. 

Vid transportskada, ska kunden skriftligen meddela BonusBoxen detta via e-post inom 2 arbetsdagar efter att produkterna levererats. Det skriftliga meddelandet ska omfatta en kopia av följesedeln, underskriven av transportören samt mottagaren på lossningsplatsen, och det ska även beskriva det faktiska felet. 

Vid felaktiga produkter skall en skriftlig reklamation mottagas av BonusBoxen inom 15 dagar efter att produkterna har levererats. Prov ska samlas in och skickas till BonusBoxen för utvärdering. BonusBoxen ska, efter att reklamationen har mottagits, utvärdera och behandla den inom 15 dagar. BonusBoxen ansvar vid eventuella felaktiga produkter eller andra kontraktsbrott regleras utförligt i avsnittet ”Ansvarsbegränsning” nedan. 

 

Försenad leverans 

BonusBoxen ska omedelbart meddela kunden om de förväntar sig att leveransen av produkten blir försenad. Meddelandet ska omfatta anledningen till förseningen och ge ett nytt leveransdatum. 

Om förseningen har varit långvarig, eller om BonusBoxen meddelar kunden att den kan komma att fortgå i över två månader från det avtalade leveransdatumet, kan kunden annullera den aktuella beställningen och få tillbaka eventuella förskottsbetalningar. 

Vid eventuella annulleringar i samband med detta avsnitt ska kunden ha rätt till kompensation för direkta och dokumenterade förluster som förseningen har orsakat, upp till ett maxbelopp som motsvarar köpesumman för de produkter som omfattas av förseningen. 

Om förseningen beror på Force majeure, gäller bestämmelserna i avsnittet ”Force majeure” nedan. 

 

Betalning 

BonusBoxen behåller rätten till de levererade produkterna tills alla fakturor har betalts i sin helhet. 

Om kunden underlåter att betala i enlighet med de betalningsvillkor som har avtalats mellan parterna, ska BonusBoxen ha rätt till att skjuta upp arbete med och/eller leverans av eventuella produkter som kunden har beställt från BonusBoxen. Ett sådant arbets- och/eller leveransstopp ska inte påverka andra rättsliga åtgärder som BonusBoxen kan vidta. 

 

Annullering 

Kunden har inte rätt att annullera, skjuta upp eller ändra någon order som har blivit bindande. BonusBoxen kan, efter behag, godta en sådan annullering, och är fria att fastställa villkoren för ett sådant godkännande, bland annat (utan begränsningar) att kunden kompenserar BonusBoxen för alla dokumenterade kostnader. 

 

Ansvarsbegränsning 

Om produkterna är felaktiga eller defekta på grund av produktionsfel, kan BonusBoxen efter behag välja att antingen 

a) Åtgärda felet eller defekten genom att tillhandahålla ersättningsprodukter 
b) Utställa en kreditnota för de produkter som är defekta eller felaktiga 

Vid en reklamation ska alla produkter returneras till BonusBoxen på deras bekostnad. Detta är kundens enda kompensation med avseende på defekta produkter eller avvikande mängd eller mått. 

BonusBoxen frånsäger sig allt ansvar för skador under detta avtal, med undantag från dem som uttryckligen beskrivs i avtalet. Ansvarsbegränsningen gäller inte om kontraktsbrottet orsakades av grov oaktsamhet. 

 

Toleranser 

Mått: Följande toleransvärden gäller för påsar, säckar tillverkat av BonusBoxen 

Bredd  Längd  Vikt 
+/- 10 mm  +/- 10 mm  +/- 10 % 

 

Force majeure 

I händelse det uppstår en oväntad situation som hindrar endera part från att uppfylla sina avtalsbestämda förpliktelser till exempel arbetskonflikter eller andra störningar av en parts verksamhet, ska den berörda partens förpliktelser uppskjutas så länge situationen varar, under förutsättning att den extraordinära situationen ligger utanför partens kontroll och inte rimligtvis kunde förutses eller lösas av den berörda parten (”Force majeure”). Den andra partens förpliktelser skjuts också upp under samma period. Den berörda parten ska omedelbart meddela den andra parten om situationen och vilka konsekvenser den kommer att ha för den andra parten. Alla försenade leveranser från BonusBoxen underleverantörer anses vara en Force majeure-händelse, oavsett vad som orsakar förseningen. 

 

Giltighet 

Om något av villkoren i detta avtal anses vara ogiltig, olovlig eller ogenomförbar, ska detta villkor upprätthållas så långt som gällande lagstiftning tillåter.  Giltigheten, lagligheten och genomförbarheten av övriga villkor påverkas inte. 

 

Lagval och domsrätt 

Detta avtal styrs av och tolkas i enlighet med Svensk lagstiftning. 

Eventuella tvister som uppstår i förbindelse med detta avtal ska lösas genom ett skiljedomsförfarande i enlighet med Svensk skiljedomslag 

Hör av er om ni önskar

Starta en försäljning

Eller beställa gratis information